» Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě rybicky-rybky.cza upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu rybicky-rybky.cz je:

 Drahoslava Kolací
 Habrová 2656/6
 130 00  Praha 3
 IČO – 6238 5569
 Dič - CZ7360200430

E-mail: info@rybicky-rybky.cz

II. Uživatelský účet

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupují provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupují povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.   Přistup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu rybicky-rybky.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.1.             Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné

3.2.             Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

3.3.             Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.4.             Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

3.5.             Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

3.6.             Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího. Navíc má prodávající právo po kupujícím vymáhat rezervační poplatek a veškeré náklady způsobené takovýmto chováním a to včetně ušlého zisku

IV. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

4.1               Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2               Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně jen jako osobní údaje).

4.3               Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4.4               Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4.5               Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

4.6               Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.7               Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.8               V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

4.8.1          požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

4.8.2          požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4.9               Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.10            Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

V. Uzavření kupní smlouvy

5.1               Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

5.2               Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.3               Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-                         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-                         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-                         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.4               Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5.5               Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.6               Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.7               Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

5.8               Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5.9.            U zboží na objednávku nebo na dotaz bude prodávající kupujícího informovat o době dodání, která se odvíjí od informace od výrobce či dodavatele. Pokud kupující objednávku nestornuje, ohledně doby dodání bude objednávka po naskladnění zboží vyexpedována. U zboží na dotaz nebo na objednání není záruka dodání. Je možné ze strany prodávajícího objednávku zrušit.

5.10               Při nakupování akvarijní ryb a jiných živočichů,  je zapotřebí si důkladně přečíst obchodní podmínky.

Stav akvarijních ryb a živočichů, je v internetovém pouze orientační a může se stát, že některé druhy

nebudou k dispozici. S prodejem ryb a i ostatním zbožím spadáme pod velkoobchodní prodej a velkoobchodní prodej ma přednost před koncovým zákazníkem.

Kupující souhlasí,že při objednávce ryb v menší hodnotě než 100 Kč v sáčku, mu bude naúčtován manipulační poplatek 25 Kč za sáček.

Pokud zakazník bude chtít stornovat objednavku, je možné tak učinit bez sankcí, než -li mu přijde informační email (objednávka připravena k osobnímu odběru).

Za nevyzvednutí akvarijních ryb, jiný živých zvířat nebo živých rostlin, budeme požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši objednávky. 

Upozorňujeme, že malé velikosti ryb a ostatních živých zvířat prodáváme pouze chovatelům, ve

větších množství(ne po jednom kuse).

5.11   Akvária standart je zakázková výroba a objednávka je vždy závazná. Doba dodání akvárií standart

        záleží na velikost objednaného akvária a doba dodání je 14 - 60 dní od objednávky zákazníkem.

        Objednávku si včas rozmyslete, jelikož se nedá po započetí výroby stornovat. U nevyzvednutých

       objednávek tohoto typu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu vzniklou škodu.

 

VI. Cena zboží a Platební podmínky

6.1               Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího kromě živých zvířat

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.2               V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů na základě zálohové faktury.

6.3               V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.4               Prodávající je oprávněn,  v případě bezhotovostní platby požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.5               Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.6               Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1               Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

7.2               Nelze odstoupit od kupní smlouvy při dodání rybiček, živého a mraženého krmení.

7.3               Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1.  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.4               Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu a to na náklady kupujícícho.

7.5               Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 7.3.  obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.6               V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2.  obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.4.  obchodních podmínek, nejpozději však do čtnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

7.7               Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.8               Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7.9. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

VIII. Přeprava a dodání zboží

8.1               Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2               Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

8.3               V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4               Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

8.5               Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.6               Dodání zboží

8.6.1          – osobně – po předchozí domluvě na adrese - Habrová 6, Praha 3 , 130 00

8.6.2          – doprava GLS - na dobírku nebo bankovním převodem

 

- tato doprava je určena pro objednávky do 35 kg

 

- nelze zasílat akvária

 

- cena za dopravu - je 105,-Kč

 

- dobírka - 40,-Kč

 

- pouze doprava po České republice

 

– zasílá se akvarijní technika, suché krmení pro akvarijní rybky atd.

 

8.6.3  - doprava Toptrans - na dobírku nebo bankovním převodem

- tato doprava je určena pro nadměrné objednávky - např. písky, akvária, skříňky apod.

- cena je vždy dopočítána dle skutečné hmotnosti a vzdálenosti. O ceně dopravy bude informován kupující dopředu.

 

 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1               Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2               Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3               Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4               Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

9.5               Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.6. Za vystavení písemné upomínky je účtováno 150,-Kč.

 

X.  REKLAMACE A ZÁRUKA

10.1  Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

10.2. Na zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

10.3 Vyřízení Reklamace živá zvířata (rostliny)

10.3.1 Živá zvířata (rostliny):
- u živých zvířat(rostlin) se záruka vztahuje pouze na doručení živých a zdravých zvířat(rostlin) v požadované velikosti . Záruční doba platí 24hodin od doručení zásilky.
Zjistíte-li při vybalení zásilky úhyn zvířat(rostlin), nebo jejich poškození, neprodleně nás o této skutečnosti informujte telefonicky, nebo e-mailem. V některých případech budeme vyžadovat fotodokumentaci stavu dodávky. Oprávněná reklamace bude vyřízena do 14 dní zasláním nových živočichů(rostlin) nebo vrácením peněz. Na pozdější reklamace, které mohou být způsobeny nevhodným způsobem chovu (nevhodné krmení, manipulace, nevhodný chemismus vody) nebude brán zřetel!

10.4. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

10.5. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

10.6. Prodávající nebo určené servisní středisko vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

10.7.  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

10.8.  V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

10.9  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Telefon: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
Web: http://www.coi.cz
IS DS: x7cab34 

Spor lze řešit i on-line platformu zřízenou Evropskou komisí

na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1                       Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

11.2                       Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

 

11.3                       Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou -

                             - Platba a předání zboží

                              - Jak nakupovat

                              - Záruka a reklamace

                              - Nákup živých zvířat  

NGU4ZDE0